Addysg a Sgiliau

Llywodraeth Cymru – Gwerthusiad Sgiliau Twf Cymru (2015)

Fe gafodd ICF Consulting ac Ymchwil Arad eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad terfynol annibynnol o raglen Sgiliau Twf Cymru. Nod yr astudiaeth oedd asesu a oedd y rhaglen wedi cyflawni ei amcanion, gan gynnwys asesu perfformiad; ei effaith ar gyflogwyr, dysgwyr a darparwyr; ei werth am arian; Darllen rhagor →

Llywodraeth Cymru – Dysgu yn y Gymru Ddigidol (2015)

Comisiynwyd Ymchwil Arad ac ICF Rhyngwladol gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o Raglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol. Canolbwyntiodd y gwerthusiad ar y cynnydd a wnaethpwyd gyda pob ffrwd gwaith y rhaglen, ac ar ganlyniadau ac effeithiau sy’n dod i’r amlwg. Roedd y gwerthusiad yn cynnwys gwaith maes gyda Darllen rhagor →

Llywodraeth Cymru – Adolygiad Llenyddiaeth i Gynorthwyo Datblygiad o’r Rhaglen Cyflogadwyedd Oedolion Newydd (2014-2015)

Cafodd Arad ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i adolygu trefniadau cymorth i adolygu trefniadau cymorth cyflogadwyedd a sgiliau hanfodol sydd eisoes yn bodoli gan ddarparu tystiolaeth o’u heffeithlonrwydd i lywio’r gwaith datblygu o raglen newydd Llywodraeth Cymru sef Rhaglen Cyflogadwyedd i Oedolion. Fe ddefnyddiodd yr astudiaeth dechnegau asesu tystiolaeth gyflym Darllen rhagor →

Prifysgol Abertawe – Gwerthusiad Technocamps (2012 – 2015)

Comisiynwyd Arad gan Brifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â chwmni Wavehill, i werthuso rhaglen Technocamps, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Prosiect allgymorth ar gyfer ysgolion a cholegau yw Technocamps sy’n anelu at gynyddu nifer y disgyblion sydd yn astudio Cyfrifiadureg a phynciau STEM cysylltiedig trwy newid canfyddiadau am eu pwysigrwydd Darllen rhagor →

Cyngor Gwynedd – Gwerthusiad Llwyddo’n Lleol (2013-15)

Comisiynwyd Arad mewn partneriaeth â Wavehill i ymgymryd â gwerthusiadau o Llwyddo’n Lleol, prosiect a ariennir gan ESF. Mae’r prosiect yn gweithredu ar draws pedwar awdurdod lleol yng ngogledd orllewin Cymru – Gwynedd, Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych. Mae Llwyddo’n Lleol yn cynnwys cyfres o weithgareddau arloesol yn ymwneud Darllen rhagor →

Gwerthusiad Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu Arad i gwblhau gwerthusiad terfynol o brosiect Cyfranogi yn y Celfyddydau Cyrraedd y Nod. Mi fydd y gwerthusiad yn asesu traweffaith y rhaglen ar sgiliau pobl ifanc a’r y mudiadau celf sydd yn cymryd rhan yn y rhaglen. Yn ogystal a hyn, bydd y gwerthusiad Darllen rhagor →