Llywodraeth Cymru – Gwerthusiad o’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (2012-2015)

Ar hyn o bryd mae Arad yn cwblhau gwerthusiad tair blynedd i asesu effaith ac effeithiolrwydd strategaeth Llywodraeth Cymru i gefnogi twf addysg cyfrwng Cymraeg. Ystyriodd yr astudiaeth ddylanwad y Strategaeth ar gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg, datblygu’r gweithlu, sgiliau iaith Gymraeg a’r gefnogaeth sydd ar gael i ymarferwyr. Roedd y dulliau ymchwil a ddefnyddiwyd yn cynnwys astudiaethau ardal manwl mewn chwe awdurdod lleol, arolwg cenedlaethol o benaethiaid a chyfweliadau â rhanddeiliaid, dysgwyr a rhieni. Fel rhan o’r rhaglen ymchwil fe wnaeth Arad gwblhau adolygiadau o gyfres o fentrau penodol sy’n ffurfio rhan o gynllun cyflenwi y Strategaeth. Y  mentrau hyn oedd:

  • Y Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg ar gyfer ymarferwyr addysg;
  • Rhaglen gomisiynu adnoddau addysg cyfrwng Cymraeg;
  • Hyrwyddwyr Dwyieithog mewn prosiect addysg bellach;
  • Dau brosiect yn canolbwyntio ar gefnogi darpariaeth Cymraeg ail iaith a’r defnydd o’r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.

Mae’r adroddiadau a gyhoeddwyd fel rhan o’r gwerthusiad ar gael yma: