Gwerthuso Sgiliau Twf Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Arad, mewn cydweithrediad â ICF Rhyngwladol, i gynnal gwerthusiad o Sgiliau Twf Cymru. Mae’r cynllun Sgiliau Twf Cymru yn helpu cwmnïau sy’n bwriadu ehangu eu gweithlu ac angen cyllid ar gyfer hyfforddiant i wneud hyn yn bosibl. Mae’r gwerthusiad yn cynnwys gwaith maes gyda chyflogwyr Darllen rhagor →

Gwerthusiad o’r prosiect Sgiliau Trywydd Cyflym

Comisiynwyd Arad gan Rwydwaith Cymunedau yn Gyntaf Gwynedd i gynnal gwerthusiad o’r prosiect Sgiliau Trywydd Cyflym. Nod y prosiect tair blynedd, a ariennir gan y Loteri Fawr, yw cefnogi pobl ifanc NEET, a rhai sydd mewn perygl o fod yn NEET, trwy ddarparu cyfleoedd i gael mynediad i gyrsiau byrion, Darllen rhagor →

Gwerthuso Dyfodol

Cafodd Arad ei gomisiynu gan Grŵp Llandrillo-Menai i ymgymryd â gwerthusiad terfynol o brosiect pedair blynedd Dyfodol. Nod y prosiect yw datblygu a chyflwyno ystod o raglenni hyfforddiant achrededig ar Lefelau 1 i 3 yn canolbwyntio ar anghenion cyflogwyr yng ngogledd orllewin Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei gyllido gan Darllen rhagor →

Gwerthusiad o effaith economaidd a diwylliannol Canolfan Soar

Comisiynwyd Arad gan Ganolfan Soar ym Merthyr Tudful i gynnal gwerthusiad o’i effaith economaidd a diwylliannol. Mae Canolfan Soar yn ganolfan iaith Gymraeg sydd yn cynnig ystod eang o gyfleoedd diwylliannol, artistig a threftadaeth i bobl Merthyr. Bydd y gwerthusiad yn asesu effaith y ganolfan ar greu swyddi, gwariant a Darllen rhagor →

Gwerthuso gwaith ieuenctid mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Arad i gynnal gwerthusiad o’r lefelau presennol o waith ieuenctid mewn ysgolion a’i effaith. Bydd yr ymchwil yn nodi ac yn darparu trosolwg o’r ystod o ddarpariaeth gwaith ieuenctid sy’n cael ei ddarparu gan y sector gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol i ysgolion ledled Cymru Darllen rhagor →

Gwerthusiadau Diwydiant Gweithgynhyrchu Bwyd

Comisiynwyd Arad Research i gynnal dau werthusiad o brosiectau hyfforddi a ariennir gan ESF ar ran Improve Ltd – y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y sector Gweithgynhyrchu a Phrosesu Bwyd a Diod. Bydd y gwerthusiad cyntaf yn archwilio cyflwyno, canlyniadau ac effaith y prosiectau Tasty Networks a Tasty Bites Darllen rhagor →

Adroddiadau Dechrau’n Deg

Comisiynwyd Arad yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i gynnal dau brosiect ymchwil sy’n ymwneud â’r rhaglen Dechrau’n Deg.Y prosiect cyntaf yw Adolygiad o Arfer mewn Gweithredu’r Elfen Cefnogi Datblygiad Iaith Cynnar o fewn Dechrau’n Deg. Bydd hyn yn cynnwys gwaith maes gyda phartneriaethau Dechrau’n Deg er mwyn edrych ar enghreifftiau Darllen rhagor →

Cyhoeddi Adolygiad CQFW

Mae adolygiad a gwerthusiad Arad o effaith Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW)  wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yma. Pwrpas yr adolygiad oedd deall yr effaith y mae’r CQFW wedi cael yng Nghymru, penderfynu os dylid adolygu ei strwythur a’i bwrpas, a nodi swyddogaethau allweddol y gallai fframwaith Darllen rhagor →

Cyhoeddi Ymchwil Refferendwm yr UE

Roedd yr ymchwil yn cynnwys profi’r cwestiwn arfaethedig ar gyfer refferendwm posibl ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. Roedd y methodoleg yn cynnwys grwpiau ffocws a chyfweliadau gydag aelodau o’r cyhoedd ar draws y DU. Mae’r adroddiad ar gael yma. Mae’r gwaith hwn yn adeiladu ar Darllen rhagor →