Adrodd ar adolygiad o waith ieuenctid mewn ysgolion

Mae Arad wedi cwblhau adolygiad o waith ieuenctid mewn ysgolion yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys enghreifftiau sy’n dangos bod gwaith ieuenctid mewn ysgolion yn llwyddo i gynnig amrediad o fanteision i bobl ifanc, ysgolion a chymunedau yng Nghymru.  Mae’n ychwanegu gwerth i’r cwricwlwm statudol Darllen rhagor →

Cyhoeddi Gwerthusiad ffurfiannol o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad terfynol ‘Gwerthusiad Ffurfiannol o’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.’ Fe gafodd y gwerthusiad ei gynnal gan Arad Research a ICF Rhyngwladol. Mae’r adroddiad ar gael yn y ddolen isod: http://gov.wales/docs/caecd/research/2015/150805-formative-evaluation-youth-engagement-progression-framework-final-cy.pdf

Achub y Plant: Barod i Ddarllen, adroddiad wedi’i chyhoeddi

Mae Achub y Plant wedi cyhoeddi adroddiad ar lythrennedd a rhifedd plant yng Nghymru. Comisiynwyd Arad gan Achub y Plant i gyfrannu at yr adroddiad, gan gynnwys dadansoddiad o ddata lefel Cymru ar lefelau llythrennedd a rhifedd plant. Mae’r adroddiad, o’r enw ‘Barod i Ddarllen: Cau’r bwlch mewn sgiliau darllen Darllen rhagor →

Adroddiad Gwerth Prentisiaethau wedi ei gyhoeddi

Mae adroddiad Arad ar Werth Prentisiaethau i Gymru wedi cael ei lansio’n ddiweddar gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (FfHCC). Roedd yr adroddiad yn darparu dadansoddiad cynhwysfawr o werth prentisiaethau i Gymru o ran y manteision i fusnesau, unigolion a’r economi ehangach.   Lansiwyd yr adroddiad mewn digwyddiad yn y Senedd Darllen rhagor →

Oxfam – Gwerthusiad o’r Prosiect Lloches

Mae Oxfam wedi comisiynu Arad i werthuso’i brosiect Lloches yng Nghymru. Mae Lloches yn brosiect tair blynedd (Mehefin 2012 – Mai 2015), wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr (Cymru), sy’n gweithio gyda menywod sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae’r prosiect yn cynnig cyngor a chymorth wedi’u teilwra i fenywod Darllen rhagor →

Ymchwil ar werth prentisiaethau yng Nghymru

Comisiynwyd Arad gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ar y cyd â Deryn, i ymgymryd ag ymchwil i werth prentisiaethau yng Nghymru. Bydd yr ymchwil yn archwilio effaith prentisiaethau ar unigolion o ran sgiliau, datblygiad gyrfa ac enillion. Bydd hefyd yn ystyried effeithiau ar gwmnïau yn ogystal â rhai o’r manteision Darllen rhagor →

Gwerthusiad o’r Rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Arad, mewn cydweithrediad â ICF Rhyngwladol, i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol. Mae’r gwerthusiad yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed gyda phob ffrwd gwaith y rhaglen ac ar ganlyniadau ac effeithiau sy’n dod i’r amlwg. Mae’r gwerthusiad yn cynnwys gwaith Darllen rhagor →