Cyhoeddi asesiad economaidd yr Urdd

Mae adroddiad gan Arad ar werth economaidd Urdd Gobaith Cymru wedi ei chyhoeddi. Nod yr asesiad oedd adnabod gwerth economaidd yr Urdd yn genedlaethol yn ogystal â gwerth economaidd nifer o’u hadrannau unigol gan gynnwys yr eisteddfod, adran chwaraeon, adran y maes (taleithiau a rhanbarthau) a gwersylloedd Llangrannog, Glan-llyn a Darllen rhagor →

Gwerthusiad o’r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Mae Ymchwil Arad yn ymgymryd â gwerthusiad proses o’r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant. Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn cynnal cyfweliadau ffôn gydag unigolion, a gymerodd rhan yn y rhaglen. Os hoffech weld yr hysbysiad preifatrwydd sy’n gysylltiedig â’r prosiect gwerthuso hwn, cliciwch yma.

Cyhoeddi Adroddiad Ton 3 Dechrau’n Deg

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi trydydd, a’r adroddiad terfynol Arad o brosiect ymchwil ansoddol tair blynedd gyda rhieni Dechrau’n Deg. Mae’r adroddiad ‘Ymchwil Ansoddol gyda Theuluoedd Dechrau’n Deg: Ton 3’ ar gael yma. Nod yr ymchwil yw archwilio profiadau ac effeithiau canfyddedig i deuluoedd trwy gydol eu hymwneud a’r rhaglen. Darllen rhagor →

Cyhoeddi gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi

Nod y gwerthusiad hwn yw darparu tystiolaeth ar sut y mae’r model ysgolion arloesi yn gweithio’n ymarferol a pha welliannau y gellid eu gwneud. Mae adroddiad ‘Gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi’ ar gael yma. Mae’r crynodeb hwn yn cynrychioli pen llanw dwy flynedd o waith yn gwerthuso Model Ysgol Darllen rhagor →

Gwerthusiad proses o’r rhaglen Cymraeg i Blant

Mae Arad, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, wedi cael ei gomisiynu i gynnal gwerthusiad proses o’r rhaglen Cymraeg i Blant. Dros y misoedd nesaf byddwn yn cyfweld swyddogion ac eraill ac yn ymweld ag amrywiaeth o weithgareddau ar draws Cymru er mwyn siarad â rhieni / gwarcheidwaid. Os hoffech weld Darllen rhagor →

Swydd Swyddog Gweinyddol gydag Arad

*Noder mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi’i ymestyn tan 6ed o Ebrill* Mae cwmni ymchwil Arad yn chwilio am Swyddog Gweinyddol i fod yn gyfrifol am gefnogi gwaith ein tîm ar ystod eang o brosiectau ymchwil. Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwd a chydwybodol i fod yn rhan Darllen rhagor →

Ail adroddiad Ysgolion Arloesi wedi’i gyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein hail adroddiad gwerthusiad ffurfiannol o’r model Ysgolion Arloesi. Mae’r model, sy’n cynnwys cydweithio rhwng partneriaid ac ysgolion cenedlaethol a rhanbarthol, yn arloesol. Ceir pwyslais trwy gydol y gwerthusiad ar ddarparu adborth amser real am y ffordd y mae model yr Ysgolion Arloesi yn gweithio. Darllen rhagor →

Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd: adolygiad canol-rhaglen

Nod y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yw cefnogi oedolion di-waith i gael swydd ac i aros mewn gwaith trwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd. Craidd y rhaglen yw lleoliad gwaith o safon neu hyfforddiant sy’n benodol i’r cyflogwr sydd wedi’i gyfuno â hyfforddiant paratoi gwaith a sgiliau hanfodol os oes angen. Fe’i Darllen rhagor →