Monthly Archives: Chwefror 2015

Ymchwil ar werth prentisiaethau yng Nghymru

Comisiynwyd Arad gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ar y cyd â Deryn, i ymgymryd ag ymchwil i werth prentisiaethau yng Nghymru. Bydd yr ymchwil yn archwilio effaith prentisiaethau ar unigolion o ran sgiliau, datblygiad gyrfa ac enillion. Bydd hefyd yn ystyried effeithiau ar gwmnïau yn ogystal â rhai o’r manteision Darllen rhagor →

Gwerthusiad o’r Rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Arad, mewn cydweithrediad â ICF Rhyngwladol, i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol. Mae’r gwerthusiad yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed gyda phob ffrwd gwaith y rhaglen ac ar ganlyniadau ac effeithiau sy’n dod i’r amlwg. Mae’r gwerthusiad yn cynnwys gwaith Darllen rhagor →

Gwerthuso Sgiliau Twf Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Arad, mewn cydweithrediad â ICF Rhyngwladol, i gynnal gwerthusiad o Sgiliau Twf Cymru. Mae’r cynllun Sgiliau Twf Cymru yn helpu cwmnïau sy’n bwriadu ehangu eu gweithlu ac angen cyllid ar gyfer hyfforddiant i wneud hyn yn bosibl. Mae’r gwerthusiad yn cynnwys gwaith maes gyda chyflogwyr Darllen rhagor →

Gwerthusiad o’r prosiect Sgiliau Trywydd Cyflym

Comisiynwyd Arad gan Rwydwaith Cymunedau yn Gyntaf Gwynedd i gynnal gwerthusiad o’r prosiect Sgiliau Trywydd Cyflym. Nod y prosiect tair blynedd, a ariennir gan y Loteri Fawr, yw cefnogi pobl ifanc NEET, a rhai sydd mewn perygl o fod yn NEET, trwy ddarparu cyfleoedd i gael mynediad i gyrsiau byrion, Darllen rhagor →

Gwerthuso Dyfodol

Cafodd Arad ei gomisiynu gan Grŵp Llandrillo-Menai i ymgymryd â gwerthusiad terfynol o brosiect pedair blynedd Dyfodol. Nod y prosiect yw datblygu a chyflwyno ystod o raglenni hyfforddiant achrededig ar Lefelau 1 i 3 yn canolbwyntio ar anghenion cyflogwyr yng ngogledd orllewin Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei gyllido gan Darllen rhagor →

Gwerthusiad o effaith economaidd a diwylliannol Canolfan Soar

Comisiynwyd Arad gan Ganolfan Soar ym Merthyr Tudful i gynnal gwerthusiad o’i effaith economaidd a diwylliannol. Mae Canolfan Soar yn ganolfan iaith Gymraeg sydd yn cynnig ystod eang o gyfleoedd diwylliannol, artistig a threftadaeth i bobl Merthyr. Bydd y gwerthusiad yn asesu effaith y ganolfan ar greu swyddi, gwariant a Darllen rhagor →

Gwerthuso gwaith ieuenctid mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Arad i gynnal gwerthusiad o’r lefelau presennol o waith ieuenctid mewn ysgolion a’i effaith. Bydd yr ymchwil yn nodi ac yn darparu trosolwg o’r ystod o ddarpariaeth gwaith ieuenctid sy’n cael ei ddarparu gan y sector gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol i ysgolion ledled Cymru Darllen rhagor →

Gwerthusiadau Diwydiant Gweithgynhyrchu Bwyd

Comisiynwyd Arad Research i gynnal dau werthusiad o brosiectau hyfforddi a ariennir gan ESF ar ran Improve Ltd – y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y sector Gweithgynhyrchu a Phrosesu Bwyd a Diod. Bydd y gwerthusiad cyntaf yn archwilio cyflwyno, canlyniadau ac effaith y prosiectau Tasty Networks a Tasty Bites Darllen rhagor →