Celfyddydau, diwylliant a threftadaeth

Mesur Gwerth ac Effaith Buddsoddiad Celfyddydau Rhyngwladol Cymru mewn Gweithio Rhyngwladol yn y Celfyddydau

(Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, 2018)

Nod allweddol y prosiect ymchwil hwn oedd cynhyrchu adroddiad sy’n mesur gwerth ac effaith buddsoddiad a gweithgarwch Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i gefnogi gweithio rhyngwladol. Dadansoddodd Arad yr holl weithgareddau a gyflawnwyd, yr effaith y maent wedi’i chyflawni ac i ba raddau y gallant ddangos gwerth am arian. Argymhellodd Arad hefyd sut y gellir cynnal, datblygu a gwella gweithgarwch effeithiol yn y dyfodol.


Strategaeth twristiaeth, masnach a marchnata Castell Caerffili

(Cadw, 2018)

Nod yr astudiaeth hon yw dadansoddi’r gofynion a’r dyheadau ar gyfer Castell Caerffili i ddatblygu’n atyniad twristiaeth treftadaeth o’r radd flaenaf, gyda’r bwriad o ysbrydoli ailymweliadau a chynyddu gwariant y pen. Mae’r astudiaeth hefyd yn ceisio pennu llwybr clir i sicrhau newid sylweddol yn yr hyn a gynigir i ymwelwyr drwy wneud argymhellion datblygu cynnyrch sy’n ymarferol, yn gyflawnadwy ac yn gynaliadwy gyda’r nod o gyflenwi buddion masnachol tra’n ystyried y sensitifrwydd yr heneb.


Gwerth ac Effaith Presenoldeb Cymru yn Biennale Fenis ar gyfer y Sector Celfyddydau Gweledol yng Nghymru

(Cyngor Celfyddydau Cymru, 2015-16)

Mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru, mae Arad wrthi’n ymchwilio i sefydlu gwaelodlin sefyllfa sylfaenol y system Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae dulliau meintiol ac ansoddol yn cael eu defnyddio i ymgysylltu â phersonél awdurdodau lleol, iechyd, ysgol ac addysg bellach sy’n gyfrifol am ddarparu a darparu cymorth, arferion a phrosesau ar gyfer ADY yn y system addysg Gymraeg. Bydd arolwg ar-lein yn casglu data gwaelodlin a bydd cyfweliadau â rhanddeiliaid yn cyfrannu at ddatblygu astudiaethau achos manwl lleol.


Ymchwil ar Brosiect Cynefin

(Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Archifau Cymru, 2014-16)

Ymgymerodd Arad ag ymchwil i gefnogi’r gwerthusiad o Cynefin. Roedd Cynefin: Mapio Naws Am Le Cymru yn brosiect tair blynedd i ddigido a gwe-lunio mapiau degwm Cymru a’r dosraniadau degwm cysylltiedig i greu map ar-lein a set data chwiliadwy gysylltiedig. Roedd y prosiect yn cael ei redeg gan bartneriaeth dan arweiniad Cyngor Archifau a chofnodion Cymru ac mae’n cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Casgliad y Werin Cymru, swyddfeydd archifau ledled Cymru yn ogystal â chymunedau a gwirfoddolwyr unigol.


Ymchwil i weithio rhyngwladol yn y sector llenyddiaeth yng Nghymru

(Celfyddydau Rhyngwladol Cymru / Llenyddiaeth Cymru, 2015)

Ymgymerodd Arad ag ymchwil gyda’r nod o ddeall gweithio rhyngwladol o fewn y sector llenyddiaeth yng Nghymru. Nodau’r ymchwil oedd mapio gweithgareddau rhyngwladol cyfredol, ymgynghori ar anghenion datblygu’r sector llenyddiaeth ac archwilio partneriaethau presennol a chydweithio rhwng sefydliadau llenyddiaeth allweddol yng Nghymru. Roedd yr ymchwil yn cynnwys arolwg o’r sector llenyddiaeth yng Nghymru, ymchwil ddesg fel ymarfer mapio a chyfweliad gyda rhanddeiliaid allweddol o fewn y sector llenyddiaeth yng Nghymru.


Prosiect Ymchwil Grŵp Ymgysylltu â'r Cyhoedd Hanes Cymru

(GYCHC, 2013-14)

Mae GYCHC yn cynnwys sefydliadau o’r sectorau treftadaeth, amgueddfeydd a llyfrgelloedd yng Nghymru. Nod yr ymchwil oedd adolygu llenyddiaeth gyfredol ac ymchwil a gynhaliwyd gan y partneriaid hyn i wahanol agweddau o ymgysylltiad y cyhoedd â hanes Cymru. Cynhaliodd Arad waith ymchwil a dadansoddi eilaidd yn ymwneud ag ystod eang o ddogfennaeth yn cynnwys dogfennau polisi strategol, arolygon bodlonrwydd ymwelwyr, gwerthusiadau o ddigwyddiadau penodol, ac astudiaethau effaith. Roedd yr adroddiad terfynol yn cynnwys asesiad o ymgysylltiad cyhoeddus cyfredol â hanes Cymru ac argymhellion arfaethedig i aelodau GYCHC i wella eu strategaethau ymgysylltu.